CHÍNH SÁCH BO MT

1. Mc đích và phm vi thu thp thông tin:

Đ truy cp và s dng mt s dch v ti website, bn có th s được yêu cu đăng ký vi chúng tôi thông tin cá nhân (Email, H tên, S ĐT liên lc). Mi thông tin khai báo phi đm bo tính chính xác và hp pháp. Chúng tôi không chu mi trách nhim liên quan đến pháp lut ca thông tin khai báo.

Chúng tôi thu thp và s dng thông tin cá nhân bn vi mc đích phù hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca "Chính sách bo mt" này. Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này đ liên h trc tiếp vi bn dưới các hình thc như: Gi thư ng, đơn đt hàng, thư cm ơn, thông tin v k thut và bo mt...

Trong mt s trường hp, chúng tôi có th thuê mt đơn v đc lp đ tiến hành các d án nghiên cu th trường và khi đó thông tin ca bn s được cung cp cho đơn v này đ tiến hành d án. Bên th ba này s b ràng buc bi mt tha thun v bo mt mà theo đó h ch được phép s dng nhng thông tin được cung cp cho mc đích hoàn thành d án.

2. Phm vi s dng thông tin:

- Website thu thp và s dng thông tin cá nhân quý khách vi mc đích phù hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca Chính sách bo mt này.

- Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này đ liên h trc tiếp vi bn dưới các hình thc như: gi thư ng, đơn đt hàng, thư cm ơn, thông tin v k thut và bo mt, quý khách có th nhn được thư đnh k cung cp thông tin sn phm, dch v mi, thông tin v các s kin sp ti hoc thông tin tuyn dng nếu quý khách đăng kí nhn email thông báo.

3. Thi gian lưu tr thông tin:

Ngoi tr các trường hp v s dng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết s không tiết l thông tin cá nhân bn ra ngoài.

Thông tin s được lưu tr vĩnh vin cho đến khi quý khách không s dng dch v ca chúng tôi na.

4. Đa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin cá nhân

CÔNG TY THHH TM ĐU TƯ THIÊN PHÚ
Đa ch :  263/16 Nguyn Văn Đu, P.11, Q. Bình Thnh, H Chí Minh

5. Phương tin và công c đ người dùng tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân ca mình

Bt c thi đim nào bn cũng có th truy cp và chnh sa nhng thông tin cá nhân ca mình theo các links thích hp mà chúng tôi cung cp.

6. Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi cam kết bo mt thông tin cá nhân ca bn bng mi cách thc có th. Chúng tôi s s dng nhiu công ngh bo mt thông tin khác nhau nhm bo v thông tin này không b truy lc, s dng hoc tiết l ngoài ý mun.

Khuyến cáo khách hàng nên bo mt các thông tin liên quan đến mt khu truy xut ca bn và không nên chia s vi bt k người nào khác. Nếu s dng máy tính chung nhiu người, bn nên đăng xut, hoc thoát hết tt c ca s Website đang m.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục
0909090953